ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

                    MAIRA DANCE STUDIO DORDRECHT

Algemene voorwaarden van Maira Dance Studio , gevestigd aan de Laan der Verenigde Naties 40, 3314 DA Dordrecht KvK nummer 24440890, rechtsgeldig vertegenwoordigd (eigenaar) door mevrouw I.V. Canciu Delevaque 

 

1)  TOEPASSELIJKHEID 

1.a-  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Maira Dance Studio Dordrecht, hierna te noemen eigenaar en de afnemer van de lessen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden, hierna te noemen de klant.

1.b-  Met de inschrijving, online inschrijving , betaling voor een les, afname van een rittenkaart, afname van een abonnement, privéles, cursus of workshop, demonstraties en alle andere activiteiten georganiseerd door Maira Dance studio Dordrecht gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van Maira Dance Studio Dordrecht en huis regels.  

1.c-  De eigenaar van Maira Dance Studio Dordrecht kan deze Algemene Voorwaarden ten aller tijde wijzigen of aanpassen.Maira Dance Studio zal eventuele aanpassingen vooraf communiceren. De laatste versie is altijd bindend(de geldige versie) en terug te vinden op onze website: www.mairadance.nl

 

2) ALGEMEEN

2.a-  De eigenaar van Maira Dance Studio Dordrecht is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen houden of wangedrag vertonen, uit de dansstudio te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansstudio verwijderd zijn, de toegang tot de dansstudio te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een dansles. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

2.b-  De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren. 

2.c- Acties of speciale aanbiedingen zijn niet te combineren.

2.d- Iedere leerling, klant, ouder(s) of verzorger(s) van een minderjarigen is verplicht kennis te nemen van Maira Dance Studio Dordrecht Algemene Voorwaarden en Huis Regels. 

2.e- Indien er sprake is van een overeenkomst tussen Maira Dance Studio Dordrecht en een leerling, klant, ouder(s) of verzorger(s), dan zijn deze Algemene Voorwaarden daarvan een onderdeel en dientengevolge onlosmakelijk daarmee verbonden.  

2.f- Bezoek aan Maira Dance Studio Dordrecht is geheel op eigen risico. Door deel te nemen aan een les of wat voor activiteit van Maira Dance Studio Dordrecht gaat u automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden en hiermee vrijwaart u studio Maira Dance Dordrecht, de eigenaar en docenten van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de leerling heeft geleden tijdens zijn/haar aanwezigheid/deelname aan een les of andere activiteiten. 

 

   3) PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

3.a- Inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

3.b- Maira Dance Studio Dordrecht verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk behandelen volgens de privacy wet AVG.  

3.c- De eigenaar gebruikt deze gegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten en nieuwtjes aangaande de studio.

3.d-  De lessen, workshops en alle andere activiteiten bij of gelieerd aan MAIRA Dance geschieden volledig op eigen risico, derhalve kan Maira Dance Studio Dordrecht, eigenaar en eventueel personeel niet (persoonlijk) aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei onkosten, verlies, diefstal, letsel en of schade.

3.e- Voor dat u ,te noemen de klant ,aanmeld/inschrijft voor een les , cursus , activiteit , workshop , etc van Maira Dance studio Dordrecht ,dient u zich op de hoogte te stellen van deze Algemeene Voorwaarden,van de soort activiteit, dag, datum, tijd van aanvang en contributiegeld. 

3.f- Het gebruik van beeld en geluidsdragers (foto, video, opnamen , film, social media, etc) in studio van Maira Dance Dordrecht is uitsluitend toegestaan met toestemming van Maira Dance Studio Dordrecht (eigenaar) of docenten. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. 

3.g- Er worden foto's en video's gemaakt door Maira Dance Studio Dordrecht die uitsluitend gebruikt worden voor onze eigen internetpagina en social media pagina's (site, Facebook, Instagram) en reclamedoeleinden (bijv. flyers, posters, korting vouchers ,etc). Indien u bezwaar maakt tegen plaatsing van foto's en/of video's met beeltenis van een leerling of jezelf dient u dit schriftelijk aan ons te melden. 

3.h- Maira Dance Studio Dordrecht is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diversen soorten media door derden. Indien Maira Dance Studio Dordrecht schade ondervind dan zal deze verhaald worden op betreffende leerling die deze heeft geplaatst.

 

   4)  AANSPRAKELIJKHEID 

4.a- Deelname aan de les, workshop, cursus of andere activiteiten bij en van Maira Dance Studio Dordrecht is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden.

4.b- Maira Dance Studio Dordrecht is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les , workshop, cursus of andere activiteiten bij en van Maira Dance Studio Dordrecht. Meegebrachte kinderen en minderjarigen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder/begeleider.

4.c- Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerenden en onroerende goederen) van Maira Dance Studio Dordrecht en/of de eigenaar/docenten door toedoen van een klant zullen ten alle tijden verhaald worden op de klant. 

 5)  LESSEN EN LIDMAATSCHAP 

5.a-  De klant kan lessen volgen op basis van:

- Lidmaatschap (abonnement) vanaf één maand.


- Rittenkaart (5 10,15 of 20 ritten) Geldigheidsduur staat vermeld op de site van Maira Dance Studio Dordrecht www.mairadance.nl

- Proefles (eenmalig per verschillende lessen per persoon )

- Losse les

- Groupon 
(eenmalig per persoon, allen voor nieuwe klanten)

- Workshop

-Prive les

-Open training 

5.b-  Het inschrijvingsformulier (voor abonnementen , rittenkaarten, groupon ) dient geheel te worden ingevuld, is strikt persoonlijk en  is niet overdraagbaar.

5.c-  Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een les. Ouder(s) en of  verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

 5.d-  Lidmaatschappen (abonnementen) beginnen op de eerste van de maand, behalve een 1 maand (flex maand) abonnement, en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als een klant midden in een maand wil inschrijven zullen wij de rest van de betreffende maand bij berekenen voor de komende maand waardoor de lidmaatschap alsnog begint op de eerste van de maand.  Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan toegang tot de studio worden geweigerd. Wij geven geen geld terug en de klant is alsnog verplicht om de rest van je lidmaatschap te betalen.

 5.e-  De klant is officieel ingeschreven als het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld en als het verschuldigde lesgeld en het inschrijvingsgeld is ontvangen.

5.f- De periodieke lidmaatschap bijdrage is per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de klant de toegang tot de lessen worden ontzegd.Wij geven geen geld terug en de klant is alsnog verplicht om de rest van je lidmaatschap te betalen.

5.g-  Als de klant meer dan 10 minuten te laat arriveert in de les wordt de toegang tot de les geweigerd of wordt de klant van deelname uitgesloten. In deze situatie krijgt de klant geen restitutie. 

5.h-  Alle lidmaatschaps vormen (abonnementen ) hebben een minimale contractduur en zijn binnen de contractperiode niet opzegbaar, behalve een flex abonnement die maandelijks opzegbaar is (deze stopt automatisch). Het lidmaatschap/ contributie dient de gehele contracttermijn te worden doorbetaald. 

5.i- Alle abonnementen van 3 en 12 maanden, kunnen door de klant, tijdens zijn contracttermijn geüpgraded worden naar een hoger aantal lessen per week. Hierbij blijft de einddatum van de betreffende lidmaatschap ongewijzigd. Downgraden naar het oorspronkelijke lidmaatschap of een andere lidmaatschap naar minder lessen per week is niet mogelijk, pas na einddatum van u contract mogen wijzingen gemaakt woorden.

5.j-  Het lidmaatschap/abonnement wordt stilzwijgend/automatisch verlengd na de betreffende contractperiode van respectief 3 of 12 maanden ; uitzondering maakt het flex maand-abonnement/contract, dit stopt automatisch na één maand. Wanner de betreffende contractperiode afgelopen is, kan de klant zijn/haar lidmaatschap  opzeggen of wijzigen. De opzegtermijn en/of wijzigingen is voor alle abonnementen  ( met uitzondering van die van één maand) één (1) maand. De opzegging dient uiterlijk voor de 1ste van de maand van uw laatste lidmaatschap periode te woorden gedaan,  De opzegging en/of wijziging dient schriftelijk dan wel via e-mail  info@mairadance.com te worden gedaan of via whatsapp bericht naar 06 16561015.

5.k- Bij een abonnement dient de maandelijkse contributie voor elke eerste van de maand op onze rekening te zijn bijgeschreven. Een rittenkaart dien je vooraf te betalen.

5.l- Inschrijving geld is verplicht voor elke nieuwe klant die voor een abonnement, rittenkaart, groupon of andere vouchers gaan inschrijven bij Maira Dance Dordrecht en dient bij de inschrijving te worden voldaan, het inschrijfgeld bedraagt is € 5,00. 

5.m- Maira Dance Studio Dordrecht zal er alles aan doen om de les volgensplanning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig aanmeldingen. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogtegebracht en zal de mogelijkheid krijgen om een alternatieve datum/tijdstip uit te zoeken. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

5.n- Alle lidmaatschappen, ritten kaarten, Groupons, inschrijvingen voor workshop, etc. zijn strikt persoonlijk gebonden en mogen niet overdragen woorden. 

5.o- Leskaarten kunnen niet worden verlengd, je vind de houdbaarheid bij desbetreffende leskaart op onze site. 

5.p- Indien leerling(en) 1 of meerdere keren niet komt opdagen en of een periode niet komt trainen, heeft de leerling geen recht op gemiste lessen in te halen.

 

       6) PRIJZEN – betalingen - prijswijzigingen

6.a-  Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde bedrag te betalen vóór aanvang van de eerste les. 

6.b-  Alsnog alternatief : De betaling van en losse les, privéles, lidmaatschap, proefles, workshop enzovoorts kan contant, via banktransfer worden betaald of via pin in de studio.

6.c-  De contributie van een lidmaatschap wordt via banktransfer door de klant overgemaakt naar de bankrekeningnummer van Maira Dance: NL19RABO 0149, 3132 68 tnv Maira 

6.d- Wanner de klant niet aan de betaalvoorwaarden heeft voldaan , behoudt Maira Dance Studio Dordrecht het recht dien te weigeren en indien noodzakelijk een incassobureau in te schakelen  

6.e-  Bij een boeking van een workshop/vrijgezellenfeest wordt € 50.00 vooraf in rekening gebracht als zijnde borg. De rest van het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden via de bank en moet minimaal twee dagen voor de workshop betaald zijn. Wordt er contant betaald dan moet het verschuldigde bedrag betaald zijn vóór aanvang van de workshop. Bij niet opdagen of binnen 48 uur voor aanvang annuleren van je geplande workshop geven wij geen geld terug.

6.f-  Bij een boeking van een privéles wordt € 15.00 vooraf in rekening gebracht als borg. Het resterende bedrag moet betaald zijn voor aanvang van de privéles. Kom u niet opdagen voor je geboekte privé les geven wij geen geld terug.   

6.g-  Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt de eigenaar het recht om de klant de te leveren dienst te weigeren en zal indien noodzakelijk een incassobureau inschakelen.

6.h-  Indien een klant om wat voor redenen dan ook niet in staat is de lessen langer te volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld. En lidmaatschap moet alsnog maandelijks betaald woorden tot eind van de contract. Opzeggen van je contract moet alsnog schriftelijk gemaakt via e-mail of whatsapp mins een maand voor eind datum van je lidmaatschap.

6.i-  De eigenaar behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden vooraf aangekondigd via website, mail en/of WhatsApp bericht. Wanner de prijzen woorden aangepast krijgen de klant de mogelijkheid om zijn/haar lidmaatschap (abonnement) zelfs binnen de oorspronkelijk  contractperioden aan te passen. 

6.j- De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Bij een niet op tijd betaalde contributie, meer dan 5 dagen na de eind datum van een maand,  word er door Maira Dance Studio Dordrecht naast het verschuldigde lidmaatschapsgeld ook € 7,00 administratiekosten in rekening gebracht. 

6.k- Wij geven geen restitutie (geheel of gedeeltelijk) terug . 

 

        7)  VERZUIM EN VAKANTIES

7.a-  De eigenaar behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en de bekende Christelijke feestdagen.

7.b- De eigenaar behoudt zich het recht in vakanties een beperkt en/of aangepast lesrooster te hanteren. Dit houdt niet in dat de lesgelden aangepast zullen worden. Ruimschoots op tijd zal de aanpassing kenbaar gemaakt worden via: website, social media en/of e-mail en/of WhatsApp.

7.c- De studio heeft recht op 2 weken vakantie (dicht zijn) in de winter tijdens de kerstperiode en 2 weken vakantie (dicht zijn ) in de zomer vakantie. Dit houdt niet in dat het lesgeld aangepast zal worden. Ruimschoots op tijd zullen de datums kenbaar gemaakt worden via :website en/of Facebook en/of e-mail en/of WhatsApp. U kan altijd de gemiste lessen inhalen tijdens de eerste maand na de vakantie.

7.d-  Bij langdurige ziekte kan de klant door middel van een medische verklaring en in overleg met de eigenaar het lidmaatschap tijdelijk op “stand-by” zetten. In overleg met de eigenaar kan een lidmaatschap  in "stand-by" gezet voor een periode van 1,2,3 maanden maximaal. Na de afloop van de afgesproken periode zal lidmaatschap weer geactiveerd worden en dus ook de maandelijks contributie. 

7.e-  Eventueel "stand-by" kan alleen bij een lidmaatschap van 12 maanden. Een verzoek hiervoor moet minimaal een maand voor het "stand-by" per e-mail naar info@mairadance.com te worden aangevraagd of via whats app naar 0616561015. "stand-by" bij een lidmaatschap van een of drie maanden is niet mogelijk.

7.f- Vakantie, verhuizen, geen tijd , etc. het is hoe dan ook geen reden om je lidmaatschap te stopen of in "stand-by' te zetten en ook geen reden voor restitutie .

 

8)  GEPLANDE WORKSHOPS,  CURSUSSEN,  KAMPEN

8.a-  Een klant kan deelnemen aan een geplande workshop, cursus of kamp door zich vooraf aan te melden Maira Dance Studio Dordrecht  en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via e-mail naar info@mairadance.com 
, bellen en/of smsen naar 06 16 56 10 15 of vanaf sept/okt 2022 via online reserveringssysteem.

8.b-  Annuleren van een inschrijving voor een geplande workshop, cursusof kamp is niet mogelijk. Na de betaling is de inschrijving voor de workshop definitief. Als voor wat voor reden, de klant niet meer kunnen deelnemen aan de workshop, het is de mogelijkheid dat deklant zelf zijn/haar plek verkopen aan een andere persoon. U moet dan bij Maira Dance Studio Dordrecht vermelde. 

8.c- Wij geven geen restitutie (geheel of gedeeltelijk) terug .

 

9)  OVERIGE BEPALINGEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten. Hierop is de tariefstelling afgestemd.
 Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist verplicht de eigenaar een vergoeding te betalen van € 850.00 per overtreding.

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.