ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

                    MAIRA DANCE STUDIO DORDRECHT

1)  ALGEMEEN

a-  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden van Maira Dance Studio Dordrecht, hierna te noemen eigenaar en de afnemer van de lessen, overeenkomsten, activiteiten, diensten en/of werkzaamheden, hierna te noemen de klant.

b-  Met de inschrijving, betaling voor een les, afname van een rittenkaart, afname van een abonnement, privéles, cursus of workshop, demonstraties, activiteiten, etc  gaat de klant automatisch akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

c-  De eigenaar kan deze Algemene Voorwaarden ten aller tijde wijzigen of aanpassen. De laatste versie is altijd bindend. Deze is terug te vinden op onze website: www.mairadance.nl

d-  De eigenaar is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen houden of wangedrag vertonen, uit de dansstudio te (laten) verwijderen. De eigenaar is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansstudio verwijderd zijn, de toegang tot de dansstudio te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een dansles. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.

e-  De eigenaar heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansstudio te weigeren.

f-  De eigenaar verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk behandelen.

g-  De eigenaar gebruikt deze gegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten en nieuwtjes aangaande de studio.

h-  De lessen, workshops en alle andere activiteiten bij of gelieerd aan MAIRA Dance geschieden volledig op eigen risico, derhalve kan MAIRA Dance, eigenaar en eventueel personeel niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei onkosten, verlies, diefstal, letsel en of schade.

        2)  LESSEN EN LIDMAATSCHAP

a-  De klant kan lessen volgen op basis van:

- Lidmaatschap (abonnement) vanaf één maand.


- Rittenkaart (5 10,15 of 20 ritten) Geldigheidsduur staat vermeld op de rittenkaart 

- Proefles

- Losse les

- Groupon

- Workshop

-Vrij training

b-  Het inschrijvingsformulier dient geheel te worden ingevuld en is niet overdraagbaar.

c-  Ook voor losse lessen, rittenkaarten, verzilverd Groupon geldt dat deze niet overdraagbaar zijn.

d-  Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een dansles. Ouder(s) en of  verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden. Ouder(s)/verzorger(s) zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

 e-  Lidmaatschappen beginnen op de eerste van de maand en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Als een klant midden in een maand wil inschrijven zullen wij de rest van de betreffende maand bij berekenen voor de komende maand waardoor de lidmaatschap alsnog begint op de eerste van de maand.  Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan, kan toegang tot de studio worden geweigerd.

 f-  De klant is officieel ingeschreven als het inschrijvingsformulier volledig is ingevuld met handtekening en als het verschuldigde lesgeld en het inschrijvingsgeld is ontvangen.

g-  Als de klant meer dan 15 minuten te laat arriveert voor en les wordt de toegang tot de les geweigerd of wordt de klant vaan deelname uitgesloten.

h-  Alle lidmaatschap vormen hebben een minimale contractduur ( 1 maand, 6 maanden en/of 12 maanden) en zijn binnen de contractperiode niet opzegbaar, behalve een flex abonnement die maandelijks opzegbaar is . 

i-  Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met dezelfde periode waarvoor het is afgesproken met uitzondering van het éénmaand- contract. Dit stopt automatisch na één maand. De opzegtermijn is voor alle contracten ( met uitzondering van die van één maand) één maand. De opzegging dient schriftelijk dan wel via e-mail  info@mairadance.com te worden gedaan. Ook wijzigingen in een lopend lidmaatschap moet op dezelfde wijze worden gedaan.

j-  De eigenaar zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht of bij te weinig aanmeldingen. De klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht en zal de mogelijkheid krijgen om een alternatieve datum/tijdstip uit te zoeken. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

k-  Alle lidmaatschappen, ritten kaarten, Groupons, inschrijvingen voor workshop, etc. zijn strikt persoonlijk gebonden en mogen niet overdragen woorden. 

         3) PRIJZEN – betalingen - prijswijzigingen

a-  Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde bedrag te betalen vóór aanvang van de eerste les.

b-  De betaling van en losse les, privéles, lidmaatschap, proefles, workshop enzovoorts kan contant of via banktransfer worden betaald.

c-  De contributie van een lidmaatschap kan per maand en/of in perioden van meer maanden worden betaald – maar wel altijd vooraf.

d-  Bij een boeking van een workshop wordt € 50.00 vooraf in rekening gebracht als zijnde borg. De rest van het verschuldigde bedrag kan overgemaakt worden via de bank en moet minimaal twee dagen voor de workshop betaald zijn. Wordt er contant betaald dan moet het verschuldigde bedrag betaald zijn vóór aanvang van de workshop.

e-  Bij een boeking van een privéles wordt € 15.00 vooraf in rekening gebracht als borg. Het resterende bedrag moet betaald zijn voor aanvang van de privéles.

f-  Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt de eigenaar het recht om de klant de te leveren dienst te weigeren en zal indien noodzakelijk een incassobureau inschakelen.

g-  Indien een klant om wat voor redenen dan ook niet in staat is de lessen langer te volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het lesgeld.

h-  De eigenaar behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen worden aangekondigd via: website, Facebook en/of e-mail en/of WhatsApp.

          4)  VERZUIM EN VAKANTIES

a-  De eigenaar behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en de bekende Christelijke feestdagen.

b- De eigenaar behoudt zich het recht in vakanties een beperkt en/of aangepast lesrooster te hanteren. Dit houdt niet in dat de lesgelden aangepast zullen worden. Ruimschoots op tijd zal de aanpassing kenbaar gemaakt worden via: website, Facebook en/of e-mail en/of WhatsApp.

c- De studio heeft recht op 2 weken vakantie (dicht zijn) in de winter tijdens de kerstperiode en 2 weken vakantie (dicht zijn ) in de zomer vakantie. Dit houdt niet in dat het lesgeld aangepast zal worden. Ruimschoots op tijd zullen de datums kenbaar gemaakt worden via :website en/of Facebook en/of e-mail en/of WhatsApp. U kan altijd de gemiste lessen inhalen tijdens de eerste 2 maanden na de vakantie  .

d-  Bij langdurige ziekte kan de klant door middel van overlegging van een medische verklaring en in overleg met de eigenaar het lidmaatschap tijdelijk op “stand-by” zetten. In overleg met de eigenaar kan een lidmaatschap  in "stand-by" gezet voor een periode van 1,2,3,4 of 5 maanden maximaal. Na de afloop van de afgesproken periode zou de lidmaatschap weer geactiveerd woorden en dus ook de maandelijks contributie. 

e-  Eventueel "stand-by" kan alleen bij een lidmaatschap van 12 maanden. Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken voor het "stand-by" per e-mail naar info@mairadance.com te worden aangevraagd. "stand-by" bij een lidmaatschap van een, drie of zes maanden is niet mogelijk.

f- Vakantie , verhuizen, geen tijd , etc. het is hoe dan ook geen reden om je lidmaatschap te stopen of in "stand-by' te zetten en ook geen reden voor restitutie .

5)  WORKSHOPS

a-  Een klant kan deelnemen aan een geplande workshop door zich vooraf aan te melden bij de eigenaar en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend via e-mail naar info@mairadance.com 
, bellen en/of smsen naar 06 16 56 10 15

b-  Annuleren van een workshop is niet mogelijk. Na de betaling is de inschrijving voor de workshop definitief.

c- Wij geven geen restitutie (geheel of gedeeltelijk) terug .

6)  OVERIGE BEPALINGEN

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de lessen uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de cursisten. Hierop is de tariefstelling afgestemd.
 Het is derhalve verboden om hetgeen tijdens de lessen is geleerd op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod is de cursist verplicht de eigenaar een vergoeding te betalen van € 850.00 per overtreding.

Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.